Nabízíme

Ekonomická a účetní oblast

– vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostor
– předpis záloh a služeb, výběr a evidence plateb do fondu oprav (popř.dalších fondů upravených   stanovami a dalšími interními předpisy)
– vedení podvojného účetnictví týkajícího se nemovitostí spravovaných dle smlouvy
– roční vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostor   jednotlivým vlastníkům dle platných předpisů
– vymáhání dlužných plateb
– vedení přehledu neplatičů, upomínky, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudního řízení
– ekonomický management
– řízení financí při  provozu domu,
– návrhy na hospodárné využití finančních prostředků
– plánování nákladů a výnosů
– návrhy výběrových řízení
– roční výkaz hospodaření domu
– vypořádání přeplatku a nedoplatku z vyúčtování služeb
– kontrola a likvidace dodavatelských faktur

Technická oblast

– dodávky služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů (dodávka vody, TUV, tepla, elektrické energie, plynu, odvoz odpadů atd.)
– zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, chodníků a zelených ploch včetně zimní služby úklidu chodníků
– periodické hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce údržby, oprav, případných investic,   plán oprav včetně odborného odhadu nákladů
– údržba zelených ploch
– nepřetržitá havarijní služba (voda, elektrická energie, plyn, topení atd.)
– odečty, popř. výměny vodoměrů či poměrových měřidel
– odborné posouzení a znalecké posudky
– revize technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisu státního odborného dozoru
– běžná údržba, provoz a opravy technologických zařízení (vzduchotechnika, rozvody plynu a vody, kanalizace, silnoproudé a slaboproudé rozvody apod.)
– údržby, opravy a modernizace stavebních částí budov

Kompletní právní servis

– uzavírání nájemních smluv, dohled nad jejich plněním
– uzavírání smluv o dílo, výstavbě a dodávkách služeb
– návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů nebo stavebně – technických změnách
– uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem
– zastupování vlastníka v případě likvidace pojistných událostí
– vyřizování stížností, podnětů a oznámení
– vyřizování zápisů a změn v Obchodním rejstříku