Správa nemovitostí Development BONUS

Jsme součástí skupiny TOMMI Holding s.r.o.

Služby

Ekonomická a účetní oblast

– vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostor

– předpis záloh a služeb, výběr a evidence plateb do fondu oprav (popř.dalších fondů upravených stanovami a dalšími interními předpisy)

– vedení podvojného účetnictví týkajícího se nemovitostí spravovaných dle smlouvy

– roční vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostor jednotlivým vlastníkům dle platných předpisů

– vymáhání dlužných plateb

– vedení přehledu neplatičů, upomínky, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudního řízení

– ekonomický management

– řízení financí při provozu domu,

– návrhy na hospodárné využití finančních prostředků

– plánování nákladů a výnosů

– návrhy výběrových řízení

– roční výkaz hospodaření domu

– vypořádání přeplatku a nedoplatku z vyúčtování služeb

– kontrola a likvidace dodavatelských faktur

Technická oblast

– dodávky služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů (dodávka vody, TUV, tepla, elektrické energie, plynu, odvoz odpadů atd.)

– zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, chodníků a zelených ploch včetně zimní služby úklidu chodníků

– periodické hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce údržby, oprav, případných investic, plán oprav včetně odborného odhadu nákladů

– údržba zelených ploch

– nepřetržitá havarijní služba (voda, elektrická energie, plyn, topení atd.)

– odečty, popř. výměny vodoměrů či poměrových měřidel

– odborné posouzení a znalecké posudky

– revize technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisu státního odborného dozoru

– běžná údržba, provoz a opravy technologických zařízení (vzduchotechnika, rozvody plynu a vody, kanalizace, silnoproudé a slaboproudé rozvody apod.)

– údržby, opravy a modernizace stavebních částí budov

Kompletní právní servis

– uzavírání nájemních smluv, dohled nad jejich plněním

– uzavírání smluv o dílo, výstavbě a dodávkách služeb

– návrhy na vklady a zápisy do katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů nebo stavebně – technických změnách

– uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem

– zastupování vlastníka v případě likvidace pojistných událostí

– vyřizování stížností, podnětů a oznámení

– vyřizování zápisů a změn v Obchodním rejstříku

Kontakt

Adresa

Tererova 1356/6
149 00 Praha 11-Chodov

Účetní a předpis

Marie Neubergová neubergova@spravabonus.cz

Technik

Mgr. Jaroslav Brunát brunat@spravabonus.cz